گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

اطلاعات مالی میان دوره ای

5/5

? نماد : سپيد

? موضوع:
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)

? شرکت: سپيد ماکيان

✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

? صورت سود و زیان:

? درآمدهای عملیاتی:
۲,۴۹۷,۱۲۲ میلیون ریال ?(+16%)

? سود(زیان) خالص:
۸۸,۶۷۰ میلیون ریال ?(-75%)

? سود(زیان) خالص هر سهم:
۸۸ ریال ?(-89%)

? صورت جریان وجوه نقد

? خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی :
(۱۲۴,۸۶۴) میلیون ریال (—)

? خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری :
(۲۱۸,۰۵۷)میلیون ریال ?(+320%)

? جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالی :
۲۲۱,۸۲۶ میلیون ریال (—)

? مانده موجودی نقد در پايان سال :
۳۲۵,۸۴۲ میلیون ریال ? (+51%)

? صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

? جمع دارایی ها :
۵,۵۸۴,۹۶۸ میلیون ریال ? (+16%)

? جمع موجودی مواد و کالا :
۱,۵۹۰,۰۵۴ میلیون ریال ? (-4%)

? سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۷,۷۳۵ میلیون ریال (—)

? سرمایه گذاری های کوتاه مدت:
0 میلیون ریال

? جمع بدهی ها:
۲,۴۹۲,۱۷۸ میلیون ریال ? (+38%)

? جمع حقوق مالکانه:
۳,۰۹۲,۷۹۰ میلیون ریال ? (+3%)

? نماد : سپيد

? موضوع:

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)

? شرکت: سپيد ماکيان

✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

? صورت سود و زیان:

? درآمدهای عملیاتی:

۲,۴۹۷,۱۲۲ میلیون ریال         ?(+16%)

? سود(زیان) خالص:

۸۸,۶۷۰ میلیون ریال              ?(-75%)

? سود(زیان) خالص هر سهم:

۸۸ ریال                                  ?(-89%)

? صورت جریان وجوه نقد

? خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی :

(۱۲۴,۸۶۴) میلیون ریال                 (—)

? خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری :

(۲۱۸,۰۵۷)میلیون ریال          ?(+320%)

? جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالی :

۲۲۱,۸۲۶ میلیون ریال                     (—)

? مانده موجودی نقد در پايان سال :

۳۲۵,۸۴۲  میلیون ریال         ? (+51%)

? صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

? جمع دارایی ها :

۵,۵۸۴,۹۶۸ میلیون ریال       ? (+16%)

? جمع موجودی مواد و کالا :

۱,۵۹۰,۰۵۴ میلیون ریال         ? (-4%)

? سرمایه گذاری های بلند مدت

۲۷,۷۳۵ میلیون ریال                   (—)

? سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

0 میلیون ریال

? جمع بدهی ها:

۲,۴۹۲,۱۷۸ میلیون ریال        ? (+38%)

? جمع حقوق مالکانه:

۳,۰۹۲,۷۹۰  میلیون ریال      ? (+3%)

? نماد : هرمز

? موضوع:
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

? شرکت: فولاد هرمزگان جنوب

✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

? صورت سود و زیان:

? درآمدهای عملیاتی:
۴۲,۸۵۰,۹۹۴ میلیون ریال ?(+58%)

? سود(زیان) خالص:
۲۱,۱۸۶,۵۱۶ میلیون ریال ?(+142%)

? سود(زیان) خالص هر سهم:
۸۴۷ ریال ? (+141%)

? صورت جریان وجوه نقد

? خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی :
۶,۸۴۰,۷۶۸ میلیون ریال ?(+165%)

? خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری :
(۲,۷۹۸,۳۲۰) میلیون ریال ?(-30523%)

? جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالی :
(۳,۴۵۱,۶۱۲) میلیون ریال ?(-22%)

? مانده موجودی نقد در پايان سال :
۱,۸۶۳,۷۳۲ میلیون ریال ?(+71%)

? صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

? جمع دارایی ها :
۱۰۱,۱۳۵,۸۳۶ میلیون ریال ? (+56%)

? سرمایه گذاری های بلند مدت:
۳,۸۳۰,۷۶۸ میلیون ریال ?(+187%)

? سرمایه گذاری های کوتاه مدت:
۰ میلیون ریال (—)

? جمع بدهی ها:
۳۹,۷۱۷,۲۸۶ میلیون ریال ?(+91%)

? جمع حقوق مالکانه:
۶۱,۴۱۸,۵۵۰ میلیون ریال ?(+40%)

 

? نماد : شستان

? موضوع:
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

? شرکت: صنايع پتروشيمي گلستان

✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

? صورت سود و زیان:

? درآمدهای عملیاتی:
۰ میلیون ریال (—)

? سود(زیان) خالص:
۲,۱۷۹ میلیون ریال (—)

? سود(زیان) خالص هر سهم:
۵ ریال (—)

? صورت جریان وجوه نقد

? خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی :
۲۴۶,۳۲۰ میلیون ریال ?(+6671%)

? خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری :
(۲۴۶,۳۱۶) میلیون ریال ?(-6656%)

? جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالی :
۰ میلیون ریال (—)

? مانده موجودی نقد در پايان سال :
۲۶میلیون ریال ?(+24%)

? صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

? جمع دارایی ها :
۲,۸۴۶,۰۱۷ میلیون ریال ?(+3%)

? سرمایه گذاری های بلند مدت:
۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (0%)

? سرمایه گذاری های کوتاه مدت:
۱۴ میلیون ریال (—)

? جمع بدهی ها:
۲,۰۶۳,۹۶۹ میلیون ریال ?(+3%)

? جمع حقوق مالکانه:
۷۸۲,۰۴۸ میلیون ریال (0%)

? نماد : وپست

? موضوع:
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

? شرکت: پست بانک ايران

✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

? صورت سود و زیان:

? درآمدهای مشاع:
۹,۶۶۷,۶۵۲ میلیون ریال ?(+19%)

? سود(زیان) خالص:
۲,۲۳۰,۶۱۴ میلیون ریال (—)

? سود(زیان) خالص هر سهم:
۶۹۰ ریال (—)

? صورت جریان وجوه نقد

? خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی :
1,268,642 میلیون ریال (—)

? خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری :
414,475 میلیون ریال (—)

? جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالی :
0 میلیون ریال (—)

? مانده موجودی نقد در پايان سال :
9,482,718 میلیون ریال ? (+127%)

? صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

? جمع دارایی ها :
۲۲۲,۸۹۹,۷۶۹میلیون ریال ? (+27%)

? سرمایه گذاری های بلند مدت
—— میلیون ریال ——-

? سرمایه گذاری های کوتاه مدت:
——- میلیون ریال ——-

? جمع بدهی ها:
۲۲۷,۴۲۰,۹۵۰ میلیون ریال ? (+25%)

? جمع حقوق مالکانه:
(۴,۵۲۱,۱۸۱) میلیون ریال ? (+33%)

? نماد : پلوله

? موضوع:
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

? شرکت: توليدي گاز لوله

✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

? صورت سود و زیان:

? درآمدهای عملیاتی:
۹۷,۶۰۸ میلیون ریال ?(-82%)

? سود(زیان) خالص:
(۷۱,۱۹۰) میلیون ریال (—)

? سود(زیان) خالص هر سهم:
(۳۱۶) ریال (—)

? صورت جریان وجوه نقد

? خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی :
۲۸۵,۶۳۱ میلیون ریال ?(+5326%)

? خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری :
(۲,۲۸۲)میلیون ریال ?(+22%)

? جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالی :
0 میلیون ریال

? مانده موجودی نقد در پايان سال :
۳۴۵,۵۷۶ میلیون ریال ? (+248%)

? صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

? جمع دارایی ها :
۱,۵۶۷,۹۳۹ میلیون ریال ? (+1%)

? جمع موجودی مواد و کالا :
۲۲۳,۵۴۹ میلیون ریال ? (-15%)

? سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۶۴,۰۴۹ میلیون ریال ? (+61%)

? سرمایه گذاری های کوتاه مدت:
0 میلیون ریال (—)

? جمع بدهی ها:
۲,۱۳۷,۶۸۷ میلیون ریال ? (+4%)

? جمع حقوق مالکانه:
(۵۶۹,۷۴۸) میلیون ریال ? (-14%)

 

? نماد : کگاز

? موضوع:
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

? شرکت: شيشه و گاز

✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

? صورت سود و زیان:

? درآمدهای عملیاتی:
۱,۱۹۱,۹۳۳ میلیون ریال ?(+53%)

? سود(زیان) خالص:
۴۲۲,۶۹۶ میلیون ریال ?(+77%)

? سود(زیان) خالص هر سهم:
۹۳۹ ریال ?(+77%)

? صورت جریان وجوه نقد

? خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی :
۷۲۸,۰۶۰ میلیون ریال ?(+233%)

? خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری :
(۳۵۲,۰۴۲) میلیون ریال ?(-28%)

? جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالی :
(۷۷,۸۰۶) میلیون ریال (—)

? مانده موجودی نقد در پايان سال :
۳۱۵,۳۷۸ میلیون ریال ? (+116%)

? صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

? جمع دارایی ها :
۵,۹۳۷,۲۰۲ میلیون ریال ? (+70%)

? جمع موجودی مواد و کالا :
۵۶۴,۹۴۷ میلیون ریال ? (+17%)

? سرمایه گذاری های بلند مدت
0 میلیون ریال

? سرمایه گذاری های کوتاه مدت:
0 میلیون ریال

? جمع بدهی ها:
۵,۰۱۶,۳۲۲ میلیون ریال ? (+94%)

? جمع حقوق مالکانه:
۹۲۰,۸۸۰ میلیون ریال ? (+1%)دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید