گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

افزایش سرمایه 18 تا 23 آذر

5/5

 افزایش سرمایه
#دتوزیع

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت توزیع داروپخش

زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1399/09/05

سرمایه فعلی: 600,000,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 100%

مبلغ افزایش سرمایه: 600,000 ریال محل تامین افزایش سرمایه:
مطالبات و آورده نقدی : 600,000 میلیون ریال      1399/09/18

#وتوس

موضوع: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

شرکت: سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر

سرمایه فعلی: 1,600,000,000,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 5,600,000,000,000 ریال

درصد افزایش سرمایه : 350 درصد

منبع تأمین افزایش سرمایه:

مبلغ 5,600,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

قیمت تئوریک سهم : 6,973 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 27,880 (ریال) و افزایش سرمایه 350 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 6,973 ریال می باشد.
1399/09/19

#برکت
پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق العاده در خصوص #افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی برکت

سرمایه فعلی: 5,800,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 17%

مبلغ افزایش سرمایه: 1,000,000 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

موضوع افزایش سرمایه: بررسي افزايش سرمايه شرکت گروه دارويي برکت

تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/09/19

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

1399/09/19

#گکوثر
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان
زمان برگزاری: ساعت 09:00 مورخ 1399/09/03

سرمایه فعلی: 110,000,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 3,381%
مبلغ افزایش سرمایه: 3,719,327 ریال

محل تامین افزایش سرمایه:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها : 3,719,327 میلیون ریال

1399/09/20

#اپال
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس

زمان برگزاری: ساعت 08:00 مورخ 1399/09/21

سرمایه فعلی: 10,000,000,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 130%

مبلغ افزایش سرمایه: 13,000,000 ریال
محل تامین افزایش سرمایه:
-مطالبات و آورده نقدی : 13,000,000 میلیون ریال 1399/09/21

#ونیرو
آگهی ثبت افزایش سرمایه

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري نيرو – نماد: ونيرو

 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/16   و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/01/16 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 9,350,000 میلیون ریال به‌مبلغ 10,500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1150000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/09/18 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

1399/09/22

#کاما
آگهی ثبت افزایش سرمایه

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت باما – نماد: کاما

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-134 مورخ 1399/08/21  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/06   افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 10,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 9000000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/09/22 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

1399/09/22

#دلر
مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت داروسازی اکسیر

سرمایه فعلی: 450,000 میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 675,000,000 سهم

درصد افزایش سرمایه: 150%

مبلغ افزایش سرمایه: 675,000 میلیون ریال

موضوع افزایش سرمایه: اجراي طرح توسعه و اصلاح ساختار مالي

محل تأمین افزایش سرمایه:
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی – 675,000 میلیون ریال (100%)        1399/09/22

#آریا
مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت پلیمر اریا ساسول

سرمایه فعلی: 4,583,840 میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 4,583,840,000 سهم

درصد افزایش سرمایه: 100%

مبلغ افزایش سرمایه: 4,583,840 میلیون ریال

موضوع افزایش سرمایه: اجراي طرح احداث واحد پلي اتيلن جديد

محل تأمین افزایش سرمایه:
سود انباشته – 4,583,840 میلیون ریال (100%)    1399/09/22

#فزرین
مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت زرین معدن آسیا

سرمایه فعلی: 650,000 میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 430,000,000 سهم

درصد افزایش سرمایه: 66%

مبلغ افزایش سرمایه: 430,000 میلیون ریال

موضوع افزایش سرمایه: اجراي طرح خريد 25 دستگاه کاميون و مشارکت در افزايش سرمايه شرکت سرمايه پذير

محل تأمین افزایش سرمایه:
سود انباشته – 430,000 میلیون ریال (100%)        1399/09/22

#لخانه
مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت لوازم خانگی پارس

سرمایه فعلی: 448,100 میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 451,900,000 سهم

درصد افزایش سرمایه: 101%

مبلغ افزایش سرمایه: 451,900 میلیون ریال

موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي

محل تأمین افزایش سرمایه:
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی – 451,900 میلیون ریال (100%)     1399/09/22

#کباده
مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

سرمایه فعلی: 73,065 میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 146,130,000 سهم

درصد افزایش سرمایه: 200%

مبلغ افزایش سرمایه: 146,130 میلیون ریال

موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي

محل تأمین افزایش سرمایه:
سود انباشته – 146,130 میلیون ریال (100%)      1399/09/22

#وسپه
مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری سپه

سرمایه فعلی: 6,691,000 میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 5,309,000,000 سهم

درصد افزایش سرمایه: 79%

مبلغ افزایش سرمایه: 5,309,000 میلیون ریال

موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي و جبران مخارج سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده

محل تأمین افزایش سرمایه:
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی – 3,309,000 میلیون ریال (62%)
سود انباشته – 2,000,000 میلیون ریال (38%)     1399/09/22

#وکار
مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت بانک کار آفرین

سرمایه فعلی: 26,842,986 میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 12,657,013,700 سهم

درصد افزایش سرمایه: 47%

مبلغ افزایش سرمایه: 12,657,013 میلیون ریال

موضوع افزایش سرمایه: دستيابي به نسبت مجاز دارايي‌هاي ثابت و افزايش ظرفيت براي توسعة فعاليت‌هاي سودآور

محل تأمین افزایش سرمایه:
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی – 12,657,013 میلیون ریال (100%)     1399/09/22

#وآوا
خلاصه #تصمیماتمجمع عمومی #فوقالعاده #دوره12ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمایه گذاری آوا نوین

تاریخ جلسه: ساعت 11:00 مورخ 1399/09/22

سرمایه فعلی: 600,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 120%

مبلغ افزایش سرمایه: 720,000 ریال

محل تامین افزایش سرمایه:
سود انباشته : 720,000 میلیون ریال     1399/09/22

#هجرت
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت پخش هجرت

زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1399/09/11

سرمایه فعلی: 450,000,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 122%

مبلغ افزایش سرمایه: 550,000 ریال

محل تامین افزایش سرمایه:
مطالبات و آورده نقدی : 550,000 میلیون ریال

1399/09/22

#پرداخت
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت به پرداخت ملت

زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1399/09/04

سرمایه فعلی: 1,450,000,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 107%

مبلغ افزایش سرمایه: 1,550,000 ریال

محل تامین افزایش سرمایه:
سود انباشته : 1,550,000 میلیون ریال      1399/09/22

#دسانکو
پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوقالعاده در خصوص #افزایش سرمایه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

سرمایه فعلی: 961,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 36%

مبلغ افزایش سرمایه: 350,000 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي

تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/09/20

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

1399/09/22

#بترانس
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت ایران ترانسفو

زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1399/08/26

سرمایه فعلی: 3,750,000,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 871%

مبلغ افزایش سرمایه: 32,652,756 ریال

محل تامین افزایش سرمایه:
سود انباشته : 2,634,000 میلیون ریال- مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها : 30,018,756 میلیون ریال      1399/09/22

#قثابت
موضوع: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره

شرکت: کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان

سرمایه فعلی: 510,000,000,000 ریال

مبلغ افزایش سرمایه: 16,554,600,000,000 ریال

درصد افزایش سرمایه : 3264 درصد
منبع تأمین افزایش سرمایه:

مبلغ 16,554,600,000,000 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها            1399/09/22

#وکار
زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص #افزایش_سرمایه شرکت بانک کار آفرین

تاریخ جلسه: 1399/10/03

سرمایه فعلی: 26,842,987 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 47%

مبلغ افزایش سرمایه: 39,500,000 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه:از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ : 12657013 میلیون ریال (%47)      1399/09/23

#فخوز
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت فولاد خوزستان

زمان برگزاری: ساعت 08:30 مورخ 1399/09/12

سرمایه فعلی: 19,048,697,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 162%

مبلغ افزایش سرمایه: 30,951,303 ریال

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته : 30,951,303 میلیون ریال           1399/09/23

#دارو
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت کارخانجات داروپخش

زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1399/09/11

سرمایه فعلی: 750,000,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 100%

مبلغ افزایش سرمایه: 750,000 ریال

محل تامین افزایش سرمایه:مطالبات و آورده نقدی : 750,000 میلیون ریال     1399/09/23دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید