گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

افشاي اطلاعات با اهميت

5/5

افشاي اطلاعات با اهميت

#ومعادن1
✅️توقف نماد (ومعادن1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

? نماد معاملاتي شركت توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

#كبافق1
✅️توقف نماد (كبافق1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

? نماد معاملاتي شركت معادن‌ بافق‌ (كبافق1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.

#شكربن1
✅️توقف نماد (شكربن1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب? نماد معاملاتي شركت كربن‌ ايران‌ (شكربن1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

#ساوه1
✅️توقف نماد (ساوه1) – اطلاعات با اهميت گروه الف

? نماد معاملاتي (ساوه1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سيمان ساوه متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

#بزاگرس1
✅️توقف نماد (بزاگرس1) – اطلاعات با اهميت گروه الف

? نماد معاملاتي (بزاگرس1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت نيروگاه زاگرس كوثر متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

#خنصير1
✅️توقف نماد (خنصير1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

?  نماد معاملاتي شركت مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

#تاپكيش1
✅️توقف نماد (تاپكيش1) – اطلاعات با اهميت گروه ب

?نماد معاملاتي (تاپكيش1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت تجارت الكترونيك پارسيان كيش متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.

#مرقام1
✅️توقف نماد (مرقام1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

?نماد معاملاتي شركت ايران‌ارقام‌ (مرقام1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

#زقيام1
✅️توقف نماد (زقيام1) – اطلاعات با اهميت گروه ب
? نماد معاملاتي (زقيام1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت كشت و دام قيام اصفهان متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

 
#كبافق1
✅️توقف نماد (كبافق1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
? به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت معادن‌ بافق‌ (كبافق1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

#شكربن1
✅️توقف نماد (شكربن1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
? به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كربن‌ ايران‌ (شكربن1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

#ساوه1
✅️توقف نماد (ساوه1) – اطلاعات با اهميت گروه الف
? به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ساوه1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سيمان ساوه متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران
#بزاگرس1
✅️توقف نماد (بزاگرس1) – اطلاعات با اهميت گروه الف
?نماد معاملاتي (بزاگرس1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت نيروگاه زاگرس كوثر متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.

#خنصير1
✅️توقف نماد (خنصير1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
?نماد معاملاتي شركت مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید