گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

افشای اطلاعات با اهمیت

5/5

? نماد : کاما

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – ( ساير اطلاعات بااهميت – خرید و فروش سهام فروی- گروه ب) منتهی به سال مالی1399/12/30

? شرکت: باما

✍? موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت – خرید و فروش سهام فروی- گروه ب

? شرح رویداد: خرید سهام شرکت ذوب روی اصفهان به تعداد 712150 سهم به مبلغ 28 میلیارد ریال و فروش سهام شرکت مذکور به تعداد 2370000 سهم به مبلغ خالص 113 میلیارد ریال با سود آوری 111 میلیارد ریال

? نماد : فارس

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – ( تحصيل سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی1400/03/31

? شرکت: صنايع پتروشيمي خليج فارس

✍? موضوع افشاء: تحصيل سهام – گروه الف

? شرح رویداد: احتراما بنابر آگهی مندرج در تارنمای روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 1399/08/14 افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به شماره ثبت 244001 و شناسه ملی 10102846677 از مبلغ 4.913.667 میلیون ریال به 10.155.525 میلیون ریال نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و سهم این شرکت از 10.6 درصد به 46.3 درصد افزایش یافت.

? نماد : توريل

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی1399/12/30

? شرکت:توکا ريل

✍? موضوع افشاء: تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است – گروه ب

? شرح رویداد: بر اساس الحاقیه پیوست، خریدار از شرکت توکاریل به شرکت راهوار نیرو آریا انتقال یافته است.

? نماد : قصفها

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی1399/12/30

? شرکت:قند اصفهان

✍? موضوع افشاء: دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف

? شرح رویداد: نرخ فروش 70 درصد جهت عرضه به صنوف و صنایع با توجه به افزایش هزینه های تولید از قبیل کیسه ،مواد شیمیائی،قطعات و لوازم مصرفی و … برای هر کیلوگرم 73000 ریال درب کارخانه تعیین و بشرح ذیل قابل عمل خواهد بود: بر اساس تبصره 1 بند 3 دستور چهارم ابلاغیه مصوبه کارگروه تنظیم بازار (صدرالاشاره)ريال ، مبلغ 5000 ریال از نرخ فوق به دولت تعلق داشته و نرخ قابل ثبت و عمل برای کارخانه ها به ازای هر کیلوگرم 68000 ریال خواهد بود.

? نماد : وسپهر

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – ( تحصيل سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی1399/12/30

? شرکت:سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات

✍? موضوع افشاء: تحصيل سهام – گروه الف

? شرح رویداد: احتراما بنابر آگهی مندرج در تارنمای روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 1399/08/14 افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به شماره ثبت 244001 و شناسه ملی 10102846677 از مبلغ 4.913.667 میلیون ریال به 10.155.525 میلیون ریال نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و سهم این شرکت از 2.7 درصد به 11.7 درصد افزایش یافت.

? نماد : کيسون

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی1399/12/30 (اصلاحیه)

? شرکت:کيسون

✅ دلایل اصلاح:ارائه پاسخ به سئوال‌هاي بورس در خصوص قرارداد اوليه و تغييرات ناشي از الحاقيه که سئوالات و پاسخ‌ها به پيوست ارسال شده است.

✍? موضوع افشاء: تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم – گروه الف

? شرح رویداد: مبلغ قرارداد قبل از این الحاقیه 1.685.690 میلیون ریال و 31.474.023 یورو بوده است. با انعقاد این الحاقیه کل قرارداد به 12.095.403 میلیون ریال و 20 میلیون یورو رسیده است که شامل کارکرد تاکنون قرارداد به مبلغ 3.117.403 میلیون ریال بعلاوه مبلغ این الحاقیه مشتمل بر 8.978.000 میلیون ریال و 20 میلیون یورو می‌باشد.

? نماد : قنقش

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی1399/12/30

? شرکت: قند نقش جهان

✍? موضوع افشاء: دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف

? شرح رویداد: نرخ فروش 70 درصد جهت عرضه به صنوف و صنایع با توجه به افزایش هزینه های تولید از قبیل کیسه ،مواد شیمیائی،قطعات و لوازم مصرفی و … برای هر کیلوگرم 73000 ریال درب کارخانه تعیین و بشرح ذیل قابل عمل خواهد بود: بر اساس تبصره 1 بند 3 دستور چهارم ابلاغیه مصوبه کارگروه تنظیم بازار (صدرالاشاره)ريال ، مبلغ 5000 ریال از نرخ فوق به دولت تعلق داشته و نرخ قابل ثبت و عمل برای کارخانه ها به ازای هر کیلوگرم 68000 ریال خواهد بود.

? نماد : قثابت

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی1400/04/31

? شرکت: کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان

✍? موضوع افشاء: دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف

? شرح رویداد: نرخ فروش 70 درصد محصول ،جهت عرضه به صنوف و صنایع با توجه به افزایش هزینه های تولید از قبیل کیسه ،مواد شیمیائی،قطعات و لوازم مصرفی و … برای هر کیلوگرم 73.000 ریال درب کارخانه تعیین و بشرح ذیل قابل اجرا خواهد بود: بر اساس تبصره 1 بند 3 دستور چهارم ابلاغیه مصوبه کارگروه تنظیم بازار ، مبلغ 5.000 ریال از نرخ فوق به دولت تعلق داشته و نرخ قابل ثبت و عمل برای کارخانه ها به ازای هر کیلوگرم 68.000 ریال خواهد بود.ضمنن شرکت مکلف است حداقل 30 درصد از محصول خود را با همان نرخ 63.000 ریال عرضه دارد.

? نماد : قهکمت

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی1400/06/31

? شرکت: قند هکمتان

✍? موضوع افشاء: دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف

? شرح رویداد: افزایش نرخ فروش 70 در صد از تولید سال مالی جاری بر اساس تصمیم کارگزوه تنظیم بازار که مسئولیت قیمت گذاری شکر تولید داخل برابر ظوابط قیمت گذاری سازمان حمایت توسط انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر واگذار به مبلغ هر کیلو 73000ریال که 5000ریال آن به دولت تعلق دارد.

دهدشت

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – ( ساير اطلاعات بااهميت – افزايش سرمايه پتروشيمي گچساران- گروه ب) منتهی به سال مالی1399/12/30

? شرکت: صنایع پتروشیمی دهدشت

✍? موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت – افزايش سرمايه پتروشيمي گچساران- گروه ب

? نماد : کازرو

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (ساير اطلاعات بااهميت – افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران- گروه ب) منتهی به سال مالی1399/12/30

? شرکت: پتروشيمي کازرون

✍? موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت – افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران- گروه ب

? شرح رویداد: بدینوسیله به اطلاع عموم فعالان بازار سرمایه و بخصوص سهامداران محترم شرکت پتروشیمی کازرون می رساند بنابر آگهی مندرج در تارنمای روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران بتاریخ 14/08/1399 (پیوست) افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به شماره ثبت 244001 و شناسه ملی 10102846677 از مبلغ 4.913.667.636.000 ریال به 10.155.525.828.000 ریال نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

? نماد : ممسنی

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (ساير اطلاعات بااهميت – افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران- گروه ب) منتهی به سال مالی1399/12/30

? شرکت: پتروشيمي ممسني

✍? موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت – افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران- گروه ب

? شرح رویداد: بدینوسیله به اطلاع عموم فعالان بازار سرمایه و بخصوص سهامداران محترم شرکت پتروشیمی ممسنی می رساند بنابر آگهی مندرج در تارنمای روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران بتاریخ 14/08/1399 (پیوست) افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به شماره ثبت 244001 و شناسه ملی 10102846677 از مبلغ 4.913.667.636.000 ریال به 10.155.525.828.000 ریال نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

? نماد : کپارس

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی1399/12/30

? شرکت: کاشي پارس

✍? موضوع افشاء: دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف

? شرح رویداد: افزایش بیش نرخ 10 % در نرخ فروش محصولات کاشی وسرامیک داخلی شامل محصولات دیوار و پرسلان این شرکت از بیست آبان ماه سال جاری اعمال خواهد شد در ضمن باتوجه به محقق شده در 7 ماهه نخست سال جاری 1،473،061 میلیون ریال و همچنین با عنایت به افزایش قیمت مذکور برآورد میگردد که مبلغ فروش 5 ماهه آتی شرکت به مبلغ 1،264،740 میلیون ریال افزایش خواهد یافت …دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید