گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

ثجوان.7/4

5/5

افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اعلام درآمد غیر مترقبه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه)

 شرکت: تأمين مسکن جوانان

دلایل اصلاح:نسبت درآمد غير مترقبه به کل دارايي سال مالي قبل و به درآمد فروش سال مالي قبل لحاظ نگرديده بود که اصلاح و ثبت گرديد.

 موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت – اعلام درآمد غیر مترقبه- گروه ب

شرح رویداد: احتراماً، با عنایت به اقدام حقوقی علیه شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان (سهامی عام) بابت چک برگشتی شماره 049844/9365 مورخ 30/04/1394 به مبلغ 000ر345ر729 ریال که در قبال علی الحساب پرداختی به شرکت مزبور دریافت گردیده بود در تاریخ 06/12/98 بدلیل عدم موجودی برگشت خورده و تحویل واحد حقوقی شرکت گردید که به دلیل کم اهمیت بودن مبلغ چک افشا نگردید و بر اساس رأی صادره شعبه 102 به شماره 9909970203600740 مورخ 18/06/1399 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران و شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران شرکت مزبور محکوم به پرداخت وجه چک به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی و نیز تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک در وجه این شرکت گردیده است. لذا بر اساس بند 4 صورتجلسه صلح و سازش مورخ 20/06/1400 به شماره 110 بین طرفین توافق گردیده است که شرکت مزبور مبلغ 000ر000ر000ر3 ریال با انتقال بخشی از سهام شرکت گروه استراتوس پارس تسویه و چک مزبور همزمان با اعطای وکالت به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران در دفترخانه مسترد و مبلغ مذکور به حساب شرکت تأمین مسکن جوانان منظور گردد که با اقدام بعمل آمده و ارسال اعلامیه بستانکاری توسط شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شماره 209-400 مورخ 30/06/1400، موجب شناسایی درآمد به مبلغ 000ر655ر070ر2 ریال برای این شرکت گردیده است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید