گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

مجامع افزایش سرمایه

5/5

مجامع افزایش سرمایه : 
#وثنو
پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

سرمایه فعلی: 600,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 150%

مبلغ افزایش سرمایه: 900,000 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي شرکت به جهت جلوگيري از خروج نقدينگي ، عدم فروش سهام با بازده مطلوب ، حفظ جايگاه شرکت در بازار سرمايه و همچنين افزايش سود آوري

تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/09/08

#پاکشو
پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت گروه صنعتی پاکشو

سرمایه فعلی: 4,000,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 900%

مبلغ افزایش سرمایه: 36,000,000 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي

تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/09/08

#فخوز
مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت فولاد خوزستان

سرمایه فعلی: 19,048,697 میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 30,951,303,000 سهم

درصد افزایش سرمایه: 162%

مبلغ افزایش سرمایه: 30,951,303 میلیون ریال

موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي و جبران سرمايه گذاريهاي انجام شده

محل تأمین افزایش سرمایه:
– سود انباشته – 30,951,303 میلیون ریال (100%)

#دجابر
مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت داروسازی جابر ابن حیان

سرمایه فعلی: 1,134,000 میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 1,134,000,000 سهم

درصد افزایش سرمایه: 100%

مبلغ افزایش سرمایه: 1,134,000 میلیون ریال

موضوع افزایش سرمایه: جبران سرمايه گذاريهاي انجام شده طي سالهاي گذشته و اصلاح ساختار مالي،

محل تأمین افزایش سرمایه:
– سود انباشته – 1,134,000 میلیون ریال (100%)

#غویتا
مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت ویتانا

سرمایه فعلی: 1,316,018 میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 2,183,982,000 سهم

درصد افزایش سرمایه: 166%

مبلغ افزایش سرمایه: 2,183,982 میلیون ریال

موضوع افزایش سرمایه: تکميل فاز سوم طرح توسعه ويتانا کاسپين 1 و فاز اول طرح توسعه ويتانا کاسپين 2، اصلاح ساختار مالي، تأمين سرمايه در گردش و مشارکت در افزايش سرمايه شرکتهاي سرمايه پذير

محل تأمین افزایش سرمایه:
– مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی – 1,783,982 میلیون ریال (82%)
– سود انباشته – 400,000 میلیون ریال (18%)
#حریل
پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت ریل پرداز سیر

سرمایه فعلی: 3,324,962 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 16%

مبلغ افزایش سرمایه: 530,038 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج نقدينگي

تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/08/06

دلایل اصلاح:اصلاحات فوق مربوط به تغييرات جزئي در مفروضات پيشنهاد هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه مي باشد .

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

#دقاضی
مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت داروسازی شهید قاضی

سرمایه فعلی: 405,000 میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 445,000,000 سهم

درصد افزایش سرمایه: 110%

مبلغ افزایش سرمایه: 445,000 میلیون ریال

موضوع افزایش سرمایه: اجراي طرح توسعه و نوسازي خطوط توليد

محل تأمین افزایش سرمایه:
– مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی – 445,000 میلیون ریال (100%

#اوان
پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت مبین وان کیش

سرمایه فعلی: 200,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 150%

مبلغ افزایش سرمایه: 300,000 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته

موضوع افزایش سرمایه: سرمايه گذاري در طرح هاي پيشنهادي آتي ، ايجاد توسعه درآمدي در حوزه هاي جاري فعاليت شرکت و ورود به بازارهاي نو ظهور

تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/09/08

#نوری
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت پتروشیمی نوری

زمان برگزاری: ساعت 09:00 مورخ 1399/08/26

سرمایه فعلی: 3,000,000,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 200%

مبلغ افزایش سرمایه: 6,000,000 ریال

محل تامین افزایش سرمایه:
– سود انباشته : 6,000,000 میلیون ریال

#شسینا
آگهی ثبت افزایش سرمایه

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت صنايع شيميايي سينا – نماد: شسينا

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-123 مورخ 1399/07/22 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/08/10 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 30,713 میلیون ریال به‌مبلغ 153,563 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 122850 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/09/09 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#پدرخش
پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران

سرمایه فعلی: 51,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 200%

مبلغ افزایش سرمایه: 102,000 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

موضوع افزایش سرمایه: رعايت الزام سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص حداقل ميزان سرمايه شرکتهاي بورسي ،اصلاح ساختار مالي و بهبود سرمايه در گردش

تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/09/09

#دماوند
پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت تولید نیروی برق دماوند

سرمایه فعلی: 2,760,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 733%

مبلغ افزایش سرمایه: 20,240,000 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته

موضوع افزایش سرمایه: افزايش سرمايه

تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/09/09

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

#دسانکو
آگهی ثبت افزایش سرمایه

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت داروسازي سبحان انکولوژي – نماد: دسانکو

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-95A-107 مورخ 1395/09/13 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/02 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 861,000 میلیون ریال به‌مبلغ 961,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 100000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/09/09 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#هجرت
مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت پخش هجرت

سرمایه فعلی: 450,000 میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 550,000,000 سهم

درصد افزایش سرمایه: 122%

مبلغ افزایش سرمایه: 550,000 میلیون ریال

موضوع افزایش سرمایه: اجراي طرح توسعه و ايجاد مراکز توزيع

محل تأمین افزایش سرمایه:
– مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی – 550,000 میلیون ریال (100%)

#آسیا
مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت بیمه آسیا

سرمایه فعلی: 2,300,000 میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 21,831,804,000 سهم

درصد افزایش سرمایه: 949%

مبلغ افزایش سرمایه: 21,831,804 میلیون ریال

موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي در اجراي مفاد مادۀ 14 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني (مصوب 98/02/15 مجلس شوراي اسلامي)

محل تأمین افزایش سرمایه:
– مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها – 21,831,804 میلیون ریال (100%)

#البرز
آگهی ثبت افزایش سرمایه

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت بيمه البرز – نماد: البرز

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-074 مورخ 1399/05/21 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/24 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 4,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 14,424,428 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 10424428 میلیون ریال و ) در تاریخ 1399/09/09 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#پلاسک
پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا

سرمایه فعلی: 913,938 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 40%

مبلغ افزایش سرمایه: 365,576 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

موضوع افزایش سرمایه: توازن هزينه‌ي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و اصلاح ساختار مالي
تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/09/10

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

#فسرب
پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت ملی سرب و روی ایران

سرمایه فعلی: 322,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 3558%

مبلغ افزایش سرمایه: 11,455,308 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي

تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/09/10

دلایل اصلاح:دليل اصلاح گزارش بدليل اضافه نمودن گزارش توجيهي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارائيها مي باشد……

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

#وبرق
پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین

سرمایه فعلی: 117,250 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 200%

مبلغ افزایش سرمایه: 234,500 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

موضوع افزایش سرمایه: الف: اصلاح ساختار مالي و حفظ و توسعه پرتفوي سرمايه گذاري ها ب: فراهم نمودن امکان ارتقاي شرکت از بازار پايه زرد فرابورس به بازار بالاتر

تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/09/10

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

#وگردش
پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت بانک گردشگری

سرمایه فعلی: 15,000,000 میلیون ریال
درصد افزایش سرمایه: 140%

مبلغ افزایش سرمایه: 21,000,000 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

موضوع افزایش سرمایه: افزايش سرمايه

تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/09/10

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید