گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

ودی.7/1

5/5

آگهی ثبت افزایش سرمایه

 شرکت: بيمه دي

 سرمایه فعلی: 2,500,000 میلیون ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: 3,450,000 میلیون ریال

 درصد افزایش سرمایه: 138 درصد

 منبع تأمین افزایش سرمایه:

 مازاد تجدید ارزیابی دارایی هادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید