گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

وسپه.7/6

5/5

آگهی ثبت افزایش سرمایه

 شرکت: سرمايه گذاري سپه

 سرمایه فعلی: 6,691,000 میلیون ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: 5,309,000 میلیون ریال

 درصد افزایش سرمایه: 79 درصد

 منبع تأمین افزایش سرمایه:

 از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 3309000 میلیون ریال
از محل سود انباشته مبلغ 2000000 میلیون ریالدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید