گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی میاندوره ای نماد سخواف منتهی به اذر.29دی99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت سيمان مجد خواف

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (+37%)
از مبلغ ۵۰,۰۴۷ میلیون ریال به مبلغ ۶۸,۳۷۷ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+35%)
از مبلغ (۱۹,۶۵۴) میلیون ریال به مبلغ (۱۲,۸۲۴) میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+35%)
تحقق سود (۲۴) ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ (26) ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (-1%)
علت عمده این کاهش ، کاهش دارایی‌های ثابت مشهود می باشد.

 جمع بدهی ها: (+3%)

 جمع حقوق مالکانه: (-3%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (-32%)
علت: کاهش جريان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید