گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9ماه ی نماد غشان منتهی به اذر. 2بهمن99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: شير پاستوريزه پگاه خراسان

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (+50%)
از مبلغ ۱,۹۲۶,۷۶۸ میلیون ریال به مبلغ ۲,۸۹۲,۷۲۱ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+125%)
از مبلغ ۸۱,۸۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸۴,۳۳۲ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+125%)
تحقق سود ۱۱۷ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 165 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+130%)
علت عمده این افزایش ، افزایش دارایی‌های ثابت مشهود می باشد.

 جمع بدهی ها: (+39%)
علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها است.

 جمع حقوق مالکانه: (+345%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+934%)
علت: جريان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید