گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماه ی نماد بفجر منتهی به اذر . 3بهمن99 .

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت فجر انرژي خليج فارس

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (+42%)
از مبلغ ۱۳,۶۸۶,۸۷۴ میلیون ریال به مبلغ ۱۹,۴۲۶,۶۴۴ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+97%)
از مبلغ ۶,۰۷۶,۷۵۴ میلیون ریال به مبلغ ۱۱,۹۶۵,۵۷۴ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+97%)
تحقق سود ۱,۸۴۱ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 3057 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+20%)
علت عمده این افزایش ، افزایش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت می باشد.

 جمع بدهی ها: (+57%)
علت عمده مربوط به افزایش سود سهام پرداختنی است.

 جمع حقوق مالکانه: (-5%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+98%)
علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود‌ ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید