گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش مالی میاندوره ای 9 ماه نماد تکنار منتهی به 30 اذر. 1بهمن

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: مجتمع معادن مس تکنار

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (+152%)
از مبلغ ۳۵,۹۹۸ میلیون ریال به مبلغ ۹۰,۷۲۹ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (%)
از مبلغ (۱۸,۳۲۱) میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۶۸۰ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (%)
تحقق سود ۲۲۸ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 284 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+33%)
علت عمده این افزایش ، افزایش دارایی‌های ثابت مشهود می باشد.

 جمع بدهی ها: (+7%)
علت عمده مربوط به افزایش پیش‌دریافت‌ها است.

 جمع حقوق مالکانه: (-23%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+3793%)
علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود‌ ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید